§1 FÖRENINGEN HETER KARTONG INN OCH HAR SITT SÄTE I GÖTEBORG

§2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Kartong Inn är en ideell förening och kommer att fungera som en plattform för utveckling av den unga generationens projektidéer inom musikkonst och för att skapa ett nätverk där vi samlar unga, oetablerade musiker över hela landet.

§3 ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom:

Årsmöte

Styrelse

Enskilda medlemmars projekt som de, efter godkännande från styrelsen, driver i Kartong Inn´s namn

Samarbeten med andra organisationer

§ 4 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmöte sammanträder minst 1 gång om året och ordinarie årsmöte skall äga rum innan innevarande års slut.

Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och vara ansluten medlem tillhanda senast

en vecka före mötet via email.

Varje enskild ansluten medlem har rösträtt, vilken kan utövas enbart av närvarande medlem

eller via ombud med fullmakt.

Följande ärenden behandlas alltid på årsmötet:

Mötets öppnande

Fråga om kallelse skett i stadgeenlig tid

Val av ordförande, sekreterare och justerare – tillika rösträknare – för mötet

Godkännande av dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse

Revisorns/Kassörens årsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ny styrelse.

Övriga ärenden som väckts av styrelsen eller som föreningsmedlem anmält senast 7

dagar före mötet.

För alla beslut utom i fråga om stadgeändring (§9) och upplösning(§10) gäller enkel

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande ordförande.

§ 5 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller, om minst 10% av föreningens medlemmar

skriftligen begär så, åläggs styrelsen att anordna inom fyra veckor. Kallelse ska vara medlem

tillhanda senast en vecka före mötet. I kallelsen ska anges vilket eller vilka ärenden som

förekommer till beslut. I övrigt gäller samma regler gäller för extra årsmöte som ordinarie

årsmöte. Extra årsmöte måste ligga minst fyra veckor innan eller efter ordinarie årsmöte.

§ 6 REGLER FÖR MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING

Medlemskap i föreningen och nätverket Kartong Inn delges den person som betalar den av

årsmötet fastställda medlemsavgiften.

Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar dess syfte, mål eller inriktning eller

inte betalar beslutad medlemsavgift, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

I avvaktan härpå kan styrelsen fatta interimistiskt beslut, till exempel vid obetald

medlemsavgift.

§7 REGLER FÖR STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

För att styrelsen ska vara beslutsmässig skall minst tre ledamöter vara

närvarande.
Styrelsens sammansättning förändras endast ifall det inkommit förslag om detta från någon av föreningens medlemmar eller från någon av styrelsens ledamöter. Ifall inga förslag om detta inkommit sitter föregående års styrelse kvar. Posterna i styrelsen kan dock när som helst ändras vid ett konstituerande möte.

Vid lika röstetal vid beslut har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder ca fem gånger om året.

Ordföranden kallar till styrelsemötena.

§8 RÄKENSKAPER - REVISION

Föreningens räkenskapsår går från 1 januari till 31 december.

Reviderade räkenskaper presenteras för godkännande vid det ordinarie årsmötet.

Årsmötet väljer, om det önskar, en revisor inför kommande år. Om ingen revisor väljs presenteras reviderade räkenskaper av föreningens kassör.

Föreningens firma tecknas av två ordinarie styrelseledamöter, var för sig. Dessa väljs på det konstitutionerande styrelsemötet som sker varje år strax efter avklarat årsmöte.

§ 9 REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA

Årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte kan efter omröstning med 2/3 majoritet ändra stadgarna.

§ 10 REGLER FÖR UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN OCH FÖRDELNING AV

KVARVARANDE TILLGÅNGAR

Beslut om föreningens upplösning måste tas med två tredjedels majoritet vid två på

varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Efter eventuell reglering av

skulder/bidrag, fördelas kvarvarande tillgångar mellan en eller flera andra föreningar med verksamhet förenligt med Kartong Inn´s ändamål på så sätt som sista årsmötet beslutar.